Textové funkce v Excelu | Úprava textu v Excelu

Textové funkce jsou funkce, které vám v Excelu pomohou s prací s textem a jeho úpravou. Textové funkce vám dovolují texty nejen upravovat, ale i nahrazovat, porovnávat nebo spojovat. V dnešním videu si představíme 14 textových funkcí, které vám pomohou s úpravou textů v Excelu.

Textové funkce můžeme rozdělit do několika kategorií. Máme textové funkce, které:

  • upravují text – do této kategorie patří funkce MALÁ, VELKÁ, VELKÁ2 a funkce PROČISTIT
  • počítají – do této kategorie můžeme zařadit funkce jako ČÁST, ZLEVA, ZPRAVA nebo DÉLKA
  • hledají a nahrazují – patří se NAJÍT, HLEDAT, NAHRADIT, DOSADIT
  • ostatní textové funkce – HODNOTA, HODNOTA.NA.TEXT

Použití textových funkcí si ukážeme na několika příkladech. 

Excelový soubor ke stažení:

Textové funkce, které upravují text

Začneme od těch jednodušších funkcí, což jsou textové funkce, které upravují text. V tabulce máme několik společností a na první pohled vidíme, že bychom hodnoty potřebovali upravit. Některá slova mají pouze velká písmena, některá by naopak potřebovala mít první písmeno velké, a některá slova mají v buňce přebytečné mezery, a to na začátku nebo konci slova nebo i mezi názvem společnosti.

Všechny funkce, které upravují textové hodnoty mají jedno společné, a to je to, že jako parametr potřebují pouze textovou hodnotu.

První funkci, kterou na úpravu použijeme je funkce PROČISTIT, anglicky funkce TRIM. Tato funkce odstraní z textové hodnoty nadbytečné mezery. Funkce PROČISTIT má pouze jeden parametr, a to buňku s textem. Pokud máme tedy podezření, že buňka obsahuje přebytečné mezery, například před textem, ale i mezi textem nebo přímo v textu, tak očistíme text přes funkci PROČISTIT.

= PROČISTIT/TRIM (Text)

Dále bychom potřebovali, aby byla všechna písmenka ve všech slovech malá. Použijeme tedy funkci MALÁ, anglicky LOWER. Tato funkce převede písmena textové hodnoty na malá písmenka. Opět je jediným parametrem funkce textová hodnota. Napíšeme funkci MALÁ, a označíme textovou hodnotu. Můžeme klidně označit textovou hodnotu, kterou nám vrátila funkce PROČISTIT. Pokud bychom označili původní textovou hodnotu, tak nám písmenka funkce změní na malá, ale nadbytečné mezery u slov zůstanou.  

= MALÁ/LOWER (Text)

Co kdybychom ale naopak potřebovali, aby byla všechna písmena velká, tedy napsaná kapitálkami? Použijeme funkci VELKÁ, anglicky UPPER. Tato funkce dělá přesný opak než funkce MALÁ, tedy změní všechna písmena na velká písmena. Napíšeme funkci VELKÁ a jako jediným parametrem je textová hodnota. Označíme slovo, potvrdíme a stáhneme pro všechny buňky dolů.

= VELKÁ/UPPER (Text)

Poslední funkcí, která upravuje text je funkce VELKÁ2, anglicky PROPER. Tato funkce převede každé první písmeno každého slova na velké písmeno. Nejvíce tak využijete tuto funkci při úpravě jmen a příjmení, kdy potřebujete, aby první písmeno jména i příjmení bylo velkými písmeny. Použijeme funkci VELKÁ2, označíme textovou hodnotu, potvrdíme a stáhneme pro ostatní buňky dolů. U sousloví Coca Cola a Ford Mustang se počáteční písmena každého slova změnila na velká, u ostatních velké písmeno zůstalo pouze u prvního písmena.

= VELKÁ2/PROPER (Text)

Textové funkce, které počítají písmena nebo vrací lokalitu písmen

Mezi funkce, které počítají písmena a lokalitu písmen, patří funkce DÉLKA, ČÁST, ZLEVA a ZPRAVA.

Funkce DÉLKA, v angličtině LEN, dělá přesně to, co napovídá její název. Spočítá počet znaků textového řetězce, a to včetně mezer. Jediným parametrem funkce DÉLKA je textová hodnota, napíšeme tedy funkci DÉLKA a označíme textovou hodnotu. Potvrdíme a stáhneme pro ostatní buňky dolů. Vrátil se nám počet písmen textové hodnoty. Slovo Microsoft se skládá z 9 písmen, u slova Coca Cola se vrátilo číslo 9, a je to proto, že funkce DÉLKA počítá i mezery mezi slovy.

= DÉLKA/LEN (Text)

Další funkce ZLEVA neboli funkce LEFT v angličtině vrátí definovaný počet písmen zleva. Tato funkce má již více parametrů než předchozí textové funkce. Prvním parametrem funkce je textová hodnota, druhý parametr znaky je nepovinný. Pokud druhý parametr nevyplníme, tak funkce vrátí první písmeno označeného textu. Pokud chceme vrátit více písmen, využijeme druhý parametr znaky a stanovíme, kolik písmen chceme vrátit. Dejme tomu, že chceme vrátit první 3 písmena z těchto slov. Napíšeme tedy funkci ZLEVA, jako textovou hodnotu označíme první společnost a počet znaků 3. Potvrdíme a pošleme dolů. Vrátili se nám první tři písmena každého slova.

=ZLEVA (Text; [Znaky])

Funkce ZPRAVA neboli v angličtině RIGHT, dělá přesně to samé, co funkce LEFT, akorát z pravé strany. Pokud napíšeme funkci ZPRAVA, označíme textovou hodnotu a nevyplníme druhý argument, tak nám funkce vrátí poslední písmeno slova. Pokud bychom chtěli vrátit poslední dvě písmena, napíšeme funkci ZPRAVA, označíme textovou hodnotu a jako znaky napíšeme číslo 2. Potvrdíme a pošleme dolů.

= ZPRAVA (Text; [Znaky])

Poslední funkcí v této kategorii je funkce ČÁST, anglicky MID. Tato funkce vrátí určená písmena z prostředku slova. Má celkem tři parametry. Prvním parametrem funkce je textová hodnota, druhým parametrem je počátek, tedy odkud chceme v zadaném slově začít, a posledním parametrem je počet písmen, které chceme vrátit. Zde je potřeba si pamatovat, že stejně jako funkce DÉLKA počítá ve slově i mezery, tak funkce ČÁST zahrne první písmeno, které označíme jako začátek. Pokud tedy začínáme od 3. písmene, tak už zahrne třetí písmeno. Ukážeme si to na příkladě. Z každého slova chceme vrátit tři písmena od třetího písmena ve slově. Napíšeme tedy funkci ČÁST, označíme textovou hodnotu, a jako začátek napíšeme trojku a počet jsou tři písmena. Funkce vrátila tři písmena, od třetího písmena, včetně třetího písmena. Pokud byste chtěli vrátit tři písmena od třetího písmena, bez třetího písmena, tak napíšete funkci ČÁST, označíme textovou hodnotu, napíšeme 4, a jako poslední parametr 3. Potvrdíme a pošleme dolů. Všimněte si, že funkce nerozlišuje textovou hodnotu od mezery. Takže u slova Coca Cola vrátila a, mezeru a C.

= ČÁST/MID (Text; Start; Počet znaků)

Textové funkce, které hledají a nahrazují

První funkcí v této kategorii je funkce NAJÍT, anglicky FIND. Tato funkce najde textovou hodnotu v jiné textové hodnotě a vrátí pozici této textové hodnoty. Tato funkce má celkem tři parametry. Prvním parametrem je co, což je písmeno nebo část slova, které v textové hodnotě hledáme. A jelikož hledáme textovou hodnotu, musíme ji dát do uvozovek. Druhým parametrem je kde, tedy text, v rámci kterého písmeno nebo část slova hledáme. Třetím nepovinným argumentem je parametr start. V tomto příkladě máme slovo Český. Použijeme funkci NAJÍT a budeme chtít najít písmeno č. Napíšeme funkci NAJÍT, hledáme písmeno č, takže ho napíšeme do uvozovek a kde ho hledáme, hledáme ho v této textové hodnotě. Potvrdíme a vrátila se chyba. A je to proto, že funkce NAJÍT rozlišuje malá a velká písmena. Pokud změníme hledané písmeno na velké Č, funkce vrátí číslo 1. To znamená, že velké písmeno č je ve slově český první.

= NAJÍT/FIND (Co; Kde; [Start])

Stejnou funkci jako funkce NAJÍT vykonává i funkce HLEDAT, anglicky SEARCH. Akorát s tím rozdílem, že funkce HLEDAT nerozlišuje velká a malá písmena. Funkce HLEDAT má stejné parametry jako funkce NAJÍT, tedy co, kde a start. Takže pokud bychom v našem příkladě nechtěli rozlišovat velké a malé písmeno, tak použijeme k najití písmena č funkci HLEDAT. Parametry jsou stejné jako u funkce NAJÍT. Funkce vrátila stejný výsledek, a to, že písmeno č je ve slově jako první.

= HLEDAT/SEARCH (Co; Kde; [Start])

Další funkcí je funkce NAHRADIT, anglicky REPLACE. Tato funkce nahradí znaky uvnitř textu. Funkce NAHRADIT má celkem čtyři parametry. Prvním parametrem je starý. To je text, ve kterém chceme nahrazovat. Druhým parametrem je start, tedy pozice znaku v textu, který chcete nahradit. Třetím parametrem je znak, tedy kolik písmen chceme nahradit a posledním parametrem je nový, tedy nový znak, kterým chceme nahradit znak starý. Všechny textové hodnoty musíte dát do uvozovek.

= NAHRADIT/REPLACE (Starý; Start; Znaky; Nový)

V našem příkladu se slovem český, chceme nahradit první písmeno velké Č malým písmenem. Použijeme k tomu funkci NAHRADIT. Napíšeme funkci NAHRADIT, otevřeme závorku, jako parametr starý označíme text, ve kterém chceme písmeno nahazovat, druhým parametrem je start, tedy pozice znaku v textu, víme, že písmeno č je prvním písmenem, takže napíšeme jedničku. Třetím parametrem je znak, tedy kolik písmen chceme nahrazovat, chceme nahrazovat jedno písmeno, tak napíšeme jedničku. Posledním parametrem je nový znak, tím novým znakem je malé písmeno č, a to v uvozovkách. Konec závorky a potvrdíme, velké písmeno Č se nahradilo malým písmenem.  

Velmi podobnou funkci má i funkce DOSADIT, anglicky SUBSTITUTE. Funkce dosadit odlišuje velká a malá písmena. Parametry této funkce je textová hodnota, kde chcete nahrazovat část textu, druhým parametrem je starý text v uvozovkách, který chcete nahrazovat, dalším parametrem je nový text, opět v uvozovkách a posledním nepovinným argumentem je instance. Parametr instance označuje, který text chcete nahradit, pokud se vám daný text v textové hodnotě opakuje. 

Ukážeme si to na příkladě. Máme zde slovo Hong Kong, kde máme dvě písmena g, druhé písmeno g chceme nahradit písmenem k. Použijeme tedy funkci DOSADIT, označíme textovou hodnotu, starý text je písmeno g v uvozovkách, nový text je písmeno k, v uvozovkách a chceme nahradit pouze druhé písmeno g, takže v parametru instance vyplníme 2.

Ostatní textové funkce

Další dvě funkce HODNOTA a HODNOTA.NA.TEXT vám pomohou s převodem textových hodnot na číslo a obráceně. Funkce HODNOTA, anglicky VALUE, převádí textovou hodnotu na číslo. Jedná se o velmi jednoduchou funkci, která má pouze jeden parametr, a to textovou hodnotu. V našem příkladu máme tedy čísla, která jsou zformátována jako text. Pro převod na číselný formát použijeme funkci HODNOTA. Označíme text a potvrdíme. A máme z textu klasické číslo.

= HODNOTA/VALUE (Text)

Funkce HODNOTA.NA.TEXT (TEXT) vám zase převede číslo na text. Velmi často se tato funkce využije spolu s datumovými funkcemi. Máme například čísla 1-12 a chceme z nich názvy měsíců. Použijeme tedy funkci HODNOTA.NA.TEXT. Napíšeme Hodnota na text, označíme číselnou hodnotu a jako formát musíme napsat klasický formát pro měsíc, což je „mmmm“. Z čísla jedna se nám vrátilo slovo leden.  Více o datumových funkcích a jejich využití se dozvíte ve videu o datumových funkcích. Odkaz na toto video najdete v popisku tohoto videa.

= HODNOTA.NA.TEXT (Text; Formát)

Pokud vás zajímá využití textových funkcí v Excelu v praktických příkladech, tak se podívejte na navazující video určené pro členy Akademie Excelu – Textové funkce v příkladech

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Dynamický prodejní report v Excelu | Microsoft 365

V dnešním videu se podíváme na to, jak pomocí dynamických funkcí v Excelu vytvořit plně dynamický prodejní report. Dynamické funkce, které budeme dnes pro vytvoření prodejního reportu

Začínáme s Power BI | Excel a Power BI

V dnešním videu se podíváme na základy práce v Power BI. Power BI je nástroj od společnosti Microsoft, který slouží k interaktivní vizualizaci a analýze dat. Specifikem Power

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *