Zaokrouhlování v Excelu | Excelové funkce pro zaokrouhlování

V dnešním videu se podíváme na zaokrouhlovací funkce v Excelu, pomocí kterých můžete v Excelu zaokrouhlovat číslice. Ukážeme si, jak zaokrouhlovat čísla nahoru a dolů, jak zaokrouhlovat na celá čísla, jak zaokrouhlovat čísla na určitý počet desetinných míst, ale i to, jak zaokrouhlovat čísla na nejbližší násobky. Pro členy Akademie Excelu máme rovněž navazující video, kde si ukážeme, jak můžeme v Excelu zaokrouhlovat čas

Excelový soubor ke stažení:

Formát buňky pro zaokrouhlování

Nejjednodušším způsobem, jak můžete v Excelu na oko zaokrouhlit čísla je pomocí formátu buňky. V tabulce máme několik čísel s různými desetinnými místy. Řekněme, že chceme tato čísla zaokrouhlit na dvě desetinná místa. Označíme buňky, které chceme zaokrouhlovat a na kartě Domů najdeme Formát a zde pomocí tlačítek desetinných míst klikáním vybereme kolik desetinných míst chceme. Stejného efektu dosáhneme, když buňky označíme a klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme Formát buňky. Zde nastavíme číslo a počet desetinných míst. Potvrdíme a formát v buňce se nastavil. Tato metoda změní pouze formát buňky, když na buňky klikneme, tak vidíme, že se původní hodnota v buňce nezměnila, jen se změnil formát prezentace čísla v buňce.

Zaokrouhlování v Excelu 1

K zaokrouhlování můžeme ovšem použít i excelové funkce. Zaokrouhlovací excelové funkce na rozdíl od formátu buňky změní samotné podkladové číslo v buňce, nikoliv jen jeho formát. Postupně si na příkladech ukážeme jednotlivé excelové zaokrouhlovací funkce.

ZAOKROUHLIT / ROUND

Začneme s funkcí ZAOKROUHLIT neboli anglicky s funkcí ROUND. Funkce ZAOKROUHLIT dělá přesně to, co napovídá její název. Zaokrouhlí číslo na zvolený počet desetinných míst. Napíšeme funkci ZAOKROUHLIT, kde se v parametru číslo označí číslo, které chceme zaokrouhlovat. Následně se napíše, na kolik desetinných míst chceme číslo zaokrouhlit. Pokud vyplníme nulu, tak funkce ZAOKROUHLIT zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo. Číslo, které desetinné místo nemá zůstane celým číslem. Pravidlo pro zaokrouhlení je stejné jako v matematice. Čísla s desetinným číslem pod hodnotou 0,5 se zaokrouhlí dolů a čísla s desetinným číslem nad 0,5 se zaokrouhlí směrem nahoru.

Zaokrouhlování v Excelu 2

Další číslo chceme zaokrouhlit na tři desetinná místa, takže napíšeme funkci ZAOKROUHLIT, kde označíme číslo a jako číslici napíšeme 3. Potvrdíme a číslo se zkrátilo na tři desetinná místa.

V parametru číslice ovšem můžete vyplnit i záporné číslo. V takovém případě funkce ZAOKROUHLIT odebere z čísla všechna desetinná místa a zaokrouhlí číslo na nejbližší desítky, stovky tisíce atd.  Pokud tedy ve funkci ZAOKROUHLIT označíme číslo 154,25 a jako číslici vyplníme -1, tak se číslo zaokrouhlí směrem dolů na nejbližší desítky, tedy číslo 150. 

Zaokrouhlování v Excelu 4

Pokud bychom -1 změnili na -2, tak se číslo zaokrouhlí na nejbližší stovky, což je číslo 200. 

Zaokrouhlování v Excelu 5

Pokud bychom číslo 154,25 změnili na 135,5, tak se s číslicí -2 zaokrouhlí číslo na nejbližší stovky, což je číslo 100.

Zaokrouhlování v Excelu 6

Funkci ZAOKROUHLIT můžeme použít i na záporná čísla. Pokud ve funkci ZAOKROUHLIT označíme číslo -5,25 a jako počet desetinných míst 1, tak se číslo zaokrouhlí na -5,3. 

Zaokrouhlování v Excelu 7

Pokud bychom chtěli číslo -5,25 zaokrouhlit na nejbližší desítky, tak napíšeme funkci ZAOKROUHLIT, kde označíme číslo a jako parametr číslice napíšeme -1. Potvrdíme a -5,25 se zaokrouhlilo na nejbližší desítky.

Zaokrouhlování v Excelu 8

ZAOKR.DOLŮ / FLOOR

Další excelová funkce pro zaokrouhlování je funkce ZAOKR.DOLŮ, neboli anglicky funkce FLOOR. Tato excelová funkce zaokrouhlí číslo směrem dolů, a to na celé číslo ke zvolenému násobku. Napíšeme funkci ZAOKR.DOLŮ, kde nejprve označíme číslo, které chceme zaokrouhlit. Druhým parametrem je významnost. Zde se vyplňuje násobek, ke kterému chceme číslo zaokrouhlit směrem dolů. Řekněme, že chceme čísla zaokrouhlit na násobky pěti. Označíme tedy číslo a ve druhém parametru vyplníme číslo pět, tedy násobek pěti.

Zaokrouhlování v Excelu 9

Jak vidíme, tak číslo 5,75 se touto funkcí zaokrouhlila na číslo pět, tedy na nejbližší násobek pěti směrem dolů. Stáhneme funkci dolů pro ostatní čísla a jak vidíme, tak číslo 5,4589 se rovněž zaokrouhlilo na číslo pět, tedy násobek pěti směrem dolů. Číslo 7 se zaokrouhlilo rovněž na číslo pět. Ale číslo dvě se zaokrouhlilo na nulu, jelikož nemá směrem dolů nejbližší násobek pěti.

Kdybychom násobek ve druhém parametru změnili z čísla pět na dva, tak se výpočet změní. Číslo pět se tím pádem zaokrouhlí na číslo 4. Číslo dva se v tomto případě zaokrouhlí na dva a číslo sedm se zaokrouhlí na šest, tedy na nejbližší číslo násobku dva směrem dolů.  

Zaokrouhlování v Excelu 10

V parametru násobek můžeme ovšem použít i desetinná místa. Řekněme, že číslo 5,25 chceme zaokrouhlit na nejbližší násobek 0,2. Napíšeme funkci, označíme číslo a jako násobek vyplníme 0,2. Potvrdíme a číslo se zaokrouhlilo na nejbližší násobek 0,2 směrem dolů. 

Zaokrouhlování v Excelu 11

Změníme číslo 5,25 na 5,75 a výpočet se změní na 5,6, opět nejbližší násobek 0,2 směrem dolů.

Zaokrouhlování v Excelu 12

Funkci ZAOKR.DOLŮ můžeme použít i u negativních hodnot. Napíšeme funkci ZAOKR.DOLŮ, kde označíme číslo -5,25 a jako násobek vyplníme 5. Tím, že jsme jako číslo označili zápornou hodnotu a jako násobek kladné číslo, tak se hodnota -5,25 zaokrouhlila na nejbližší násobek 5 směrem dolů, tedy dále od nuly. Výsledkem je číslo -10. 

Zaokrouhlování v Excelu 13

Pokud bychom na stejné číslo -5,25 použili ve funkci ovšem záporné číslo násobku -5, tak by se číslo -5,25 zaokrouhlilo na -5, tedy nejbližší násobek pěti, ale směrem nahoru, tedy blíže k nule.

Zaokrouhlování v Excelu 14

ZAOKR.NAHORU / CEILING

Stejnou funkci plní i funkce ZAOKR.NAHORU, anglicky funkce CEILING, akorát že na rozdíl od funkce ZAOKR.DOLŮ tato funkce zaokrouhluje směrem nahoru na zvolený násobek. Napíšeme funkci ZAOKR.NAHORU, kde opět nejprve označíme číslo, které chceme zaokrouhlit a jako parametr významnost vyplníme opět násobek. Opět zkusíme násobek pěti. Funkci potvrdíme a stáhneme ji dolů pro první čísla. Všechna čísla se touto funkcí zaokrouhlila na celá čísla na násobky pěti a to směrem nahoru. Tím pádem se čísla pět zaokrouhlila na deset, což je nejbližší násobek pěti směrem nahoru. Stejně tak se číslice 7 zaokrouhlila na číslo 10 a číslice 2 se zaokrouhlila na 5.

Zaokrouhlování v Excelu 15

Stejně jako u funkce ZAOKR.DOLŮ můžeme i zde zaokrouhlovat na nejbližší násobky desetinných míst. Napíšeme funkci ZAOKR.NAHORU, označíme číslo a jako násobek napíšeme 0,2. Chceme tedy zaokrouhlovat směrem nahoru na nejbližší násobky 0,2. Potvrdíme funkci a výsledkem je 5,8.

U záporných hodnot funguje funkce ZAOKR.NAHORU opačně než funkce ZAOKR.DOLŮ. Na zápornou hodnotu -5,25 použijeme kladný násobek čísla 5. Funkce ZAOKR.NAHORU vrátí hodnotu -5, tedy nejbližší násobek pěti blíže k nule. 

Zaokrouhlování v Excelu 17

Pokud na stejné číslo použijeme ve funkci ZAOKR.NAHORU záporný násobek -5, tak funkce vrátí číslo -10, tedy nejbližší násobek pěti dále od nuly.   

MROUND

Excelová funkce MROUND zaokrouhluje číslice na nejbližší násobek a to směrem nahoru i dolů. O tom, zda bude číslo zaokrouhlené nahoru nebo dolů rozhoduje zbytkové desetinné číslo po vydělení čísla násobkem. Zkusíme napsat funkci MROUND, kde označíme číslo 5,25 a jako násobek napíšeme například 5. Funkce MROUND zaokrouhlí číslici na pět. 

Zaokrouhlování v Excelu 19

Provedeme pomocný výpočet, na kterém si ukážeme, jak funkce funguje. Někde v pomocné buňce vydělíme číslo násobkem. Tedy 5,25 děleno pěti. Výsledkem je 1,05. O tom, zda se číslo zaokrouhlí na nejbližší násobek pěti nahoru nebo dolů rozhoduje zbytkové desetinné číslo. Zde je desetinné číslo ,05, takže se číslo 5,25 zaokrouhlilo směrem dolů na nejbližší násobek pěti. 

Zaokrouhlování v Excelu 20

Změníme číslo na 5,95 a funkce MROUND stále zaokrouhluje číslo na 5, jelikož desetinné číslo po vydělení je 0,19. 

Zaokrouhlování v Excelu 21

Změníme číslo na 7,55 a teď se výpočet změnil. Číslo 7,55 se zaokrouhlilo pomocí funkce MROUND na 10, tedy na nejbližší násobek pěti směrem nahoru a to proto, že zbytkové desetinné číslo po vydělení 7,55 a 5 je 0,51, což už funkci MROUND přikazuje zaokrouhlovat směrem nahoru.

Zaokrouhlování v Excelu 22

Na rozdíl od funkcí ZAOKR.DOLŮ a ZAOKR.NAHORU nelze ve funkci MROUND použít záporné číslo u násobku. Pokud by označené číslo bylo kladné a násobek záporné číslo, tak funkce MROUND vrátí chybovou hodnotu.

Pokud tedy chceme pomocí funkce MROUND zaokrouhlovat záporné hodnoty, tak musíme před násobek napsat znaménko mínus. Napíšeme funkci MROUND, označíme hodnotu -5,25 a jako násobek napíšeme -5. Potvrdíme a číslo se zaokrouhlilo na -5. 

Zaokrouhlování v Excelu 23

Stejně tak by se číslo -7,55 zaokrouhlilo na -10.

Zaokrouhlování v Excelu 24

CELÁ.ČÁST / INT

Funkce CELÁ.ČÁST neboli anglicky funkce INT zaokrouhluje čísla na nejbližší celé číslo, a to směrem dolů. Ze všech zaokrouhlovacích funkcí je nejjednodušší v tom, že se skládá pouze z jednoho parametru, kterým je číslo. Napíšeme funkci CELÁ.ČÁST, kde označíme číslo. Funkci potvrdíme a pošleme ji dolů. Číslo 5,25 je zaokrouhleno funkcí na nejbližší celé číslo směrem dolů, tedy číslo 5. U záporných hodnot je ovšem číslo zaokrouhlováno dále od nuly. Číslo -5,25 bude tedy funkcí CELÁ.ČÁST zaokrouhleno na -6. Ostatní čísla jsou zaokrouhlena na nejbližší celé číslo směrem dolů.

Zaokrouhlování v Excelu 25

USEKNOUT / TRUNC

Funkce USEKNOUT neboli anglicky funkce TRUNC usekne číslo s desetinnými místy na libovolný počet desetinných míst bez zaokrouhlení. Napíšeme funkci USEKNOUT, kde označíme číslo a specifikujeme libovolný počet desetinných míst, třeba dvě. Funkci potvrdíme a pošleme ji dolů. Jak vidíme, tak funkce USEKNOUT jednoduše usekne čísla za dvěma desetinnými místy.

Zaokrouhlování v Excelu 27

Pokud parametr desetinné místo nevyplníme, bere se že chceme useknout číslici na celé číslo.

Zaokrouhlování v Excelu 26

V parametru desetinné číslo můžeme vyplnit i záporné hodnoty. Napíšeme funkci USEKNOUT, kde označíme číslo a jako parametr desetinné místo vyplníme -1. Funkci potvrdíme a vrátilo se číslo 20. V případě, že vyplníme záporné hodnoty, tak funkce zaokrouhluje směrem dolů na nejbližší desítky, stovky, tisíce atd. A to jak u záporných, tak kladných hodnot. 

Zaokrouhlování v Excelu 27

U čísla 1555 zkusíme jako parametr nejprve -1, číslo se zaokrouhlí na 1550.

Zaokrouhlování v Excelu 29

Pokud vyplníme -2, tak se zaokrouhlí na 1500. 

Zaokrouhlování v Excelu 30

A pokud vyplníme -3, tak se zaokrouhlí na 1000.

A jaký je rozdíl mezi funkcemi CELÁ.ČÁST a USEKNOUT? Hlavní rozdíl je u záporných čísel. Zatímco u kladného čísla 2,4 vrací funkce USEKNOUT s nulou jako desetinné místo a funkce CELÁ.ČÁST číslo 2, tak u záporné verze -2,4 by funkce USEKNOUT s nulou jako desetinné číslo vrátila číslo -2, kdežto funkce CELÁ.ČÁST by zaokrouhlila číslo na -3. 

Zaokrouhlování v Excelu 32

ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ / ODD

Další zaokrouhlovací funkcí je funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ neboli anglicky funkce ODD. Jak název napovídá, jedná se o funkci, která zaokrouhluje nahoru směrem k nejbližšímu lichému číslu. Napíšeme funkci ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ a označíme v ní první číslo. Funkci potvrdíme a pošleme dolů. Jak vidíme, tak se každé číslo zaokrouhlilo směrem nahoru na nejbližší liché číslo. U záporných hodnot se číslo zaokrouhlí na liché číslo dále od nuly.

Zaokrouhlování v Excelu 33

ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ / EVEN

Stejně funguje excelová funkce ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ neboli funkce EVEN. Rozdíl si ukážeme vedle, napíšeme funkci ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ, kde označíme první číslo. Funkci potvrdíme a pošleme dolů. Stejně jako funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ, zaokrouhlila funkce ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ čísla směrem nahoru na nejbližší sudé číslo. U záporných hodnot opět funkce zaokrouhluje na sudé číslo dále od nuly.

Zaokrouhlování v Excelu 34

ROUNDUP

Excelová funkce ROUNDUP zaokrouhluje čísla vždy nahoru na zvolený počet desetinných míst. Jedná se o velmi podobnou funkci jakou je funkce ZAOKROUHLIT, s tím rozdílem, že funkce ROUNDUP vždy zaokrouhluje jen nahoru, kdežto funkce ZAOKROUHLIT zaokrouhluje nahoru nebo dolů, a to podle zbytkového desetinného čísla. Napíšeme funkci ROUNDUP, označíme v ní číslo a jako číslici vyplníme 1. Funkci potvrdíme a pošleme ji dolů. Funkce ROUNDUP zaokrouhlila všechna čísla na jedno desetinné místo nahoru. Kdybychom změnili číslici na 0, tak funkce ROUNDUP zaokrouhlí na celá čísla směrem nahoru. Kdybychom ve funkci ROUNDUP jako číslici vyplnili záporné číslo, třeba číslo -1, tak se všechna čísla zaokrouhlí na desítky směrem nahoru.

Zaokrouhlování v Excelu 35

ROUNDDOWN

Funkce ROUNDDOWN dělá přesný opak funkce ROUNDUP. Tedy zaokrouhluje čísla směrem dolů na zvolený počet desetinných míst. Napíšeme funkci ROUNDDOWN, kde nejprve označíme číslo k zaokrouhlení a následně zvolíme počet čísel, třeba 1. Funkci potvrdíme a pošleme ji dolů. V tuto chvíli jsou všechna čísla zaokrouhlena na jedno desetinné místo směrem dolů. Pokud bychom parametr číslice změnili na 0, čísla se zaokrouhlí na celá čísla směrem dolů. Pokud vyplníme -1, tak se opět čísla zaokrouhlí na celé desítky směrem dolů.

Zaokrouhlování v Excelu 36

Toto byly excelové funkce, které můžete použít pro zaokrouhlování čísel v Excelu. Pro členy Akademie Excelu máme rovněž navazující video – Jak zaokrouhlovat čas v Excelu

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jedna odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *